Text Resize

A- A A+

Style Switcher

List of principals

Name Active years
Shri K. T. Best (1879-1887)
Shri J. A. Dalal (1887-1888)
Shri A. V. Kathvate (1888-1889)
Shri C. W.Waddington (1889-1892)
Shri T. J. Williams (1892-1896)
Shri Rev. E. T. Davis (1896-1901)
Shri W. J. Goodrich (1901-1902)
Shri W. H. Hirst (1903-1907)
Dr. Anandshankar B. Dhruva (1907-1908)
Rev. W. G. Robertson (1909-1924)
Shri H. Hamil (1924-1925)
Shri V. B. Divetia (1926-1939)
Shri G. Findlay Shiras (1939-1941)
Deewan Bahadur H.L. Kaji (1941-1943)
Shri K. R. Gunjikar (1943-1945)
Shri N. L. Ahmed (1945-1947)
Shri S. S. Bhandarkar (1947-1949)
Shri R. N. Wellingkar (1949-1950)
Dr. M. S. Shah (1950-1955)
Dr. K. R. Dixit (1955-1957)
Shri C. D. Deshpande (1957-1958)
Dr. Y. G. Naik (1958-1967)
Shri J. B. Sandil (1967-1970)
Shri V. J. Trivedi (1970-1976))
Dr. B. C. Desai (1977-1980)
Shri R. V. Pandya (1980-1983)
Shri B. M. Shah (1983-1987)
Shri R. V. Pandya (1988-1990)
Shri V. B. Parmar (1990-1993)
Shri J. J. Desai (1995-1996)
Dr. Kashibhai A. Patel (1997-1998)
Sushri Minaxi J. Oza (1998-2002)
Dr. Sarla Parmar (2002-2003)
Shri Pravin S. Shah (2003-2006)
Dr. Yogesh M. Dalal (2006-2007)
Shri Ibrahim G. Sheikh (2007-2008)
Dr. Rajesh U. Purohit (2008-2008)
Shri Piyush M. Pandya (2008-2009)
Dr Arunendra Singh Rathore (2009- till date)
Page last updated: 22-09-2017